ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการทำงาน จะเป็นการเรียนที่เน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจและทำงาน มุ่งเน้นการนำไปใช้ในสาขาๆวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะ เริ่มต้นเรียนรู้จากสถานการณ์ที่ต้องใช้จริง หมวดหมู่คำศัพท์ ที่เกี่ยวข้อง การพบ-พูดคุยกับลูกค้า/เจ้านาย การนำเสนองานวิชาการ การเขียนอีเมลล์อย่างมืออาชีพ เป็นต้น

null

English for negotiation

null

English for meeting/conference

null

English for presentation

null

English for dealing with customers

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา

 report and writing
Casual conversational for workplace

ภาษาอังกฤษตามสายอาชีพ

Engineering
doctor / nurse
programmer
networking
oil & gas
industrial
electrical
lawyer
journalist
insurance
sales
technology
finance
restaurant 
hotel
Etc

ภาษาอังกฤษสำหร้บผู้ที่กำลังหางาน

interview
Etc.