คะแนนในระดับไหนที่คุณต้องการ?

  • สอนโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา
  • วิธีการเรียนการสอนของเรานำเสนอในรูปแบบที่เป็นลำดับขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัดและเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้คุณเกิดความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ

นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสี่ทักษะโดยสอดคล้องกับการประเมินมาตรฐานของการสอบวัดระดับ เพื่อให้คุณได้คะแนนบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

""
1
Get in touch with us
Your full nameyour full name
Phone numberyour full name
Commentsmore details
0 /
Previous
Next